W dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 11:00

odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Kamień Pomorski, dnia  22 września 2022 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 30 września  2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:                                             

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za pierwsze półrocze 2022 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim w roku 2021.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
 10. Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21  Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2022”.
 12. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.
 15. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 1).
 16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej poprzez wyłączenie jej z użytkowania (projekt nr 2).
 17. Interpelacje radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Sprawy bieżące, zapytania.
 21. Wnioski komisji.
 22. Wnioski i skargi.
 23. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W KAMIENIU POMORSKIM
Jacek Golusda

 

Transmisja z obrad XXXIX sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

 

Pliki do pobrania: Zawiadomienie