Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy.
Pragniemy, by w swoich domach wszyscy mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

Na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie powołany przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego wchodzą przedstawiciele następujących służb:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim
Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieni Pomorskim
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim
Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim
Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Kamieniu Pomorskim
oraz instytucji współpracujących


Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy.
  2. Wspieranie i ochrona osób doznających przemocy w rodzinie.
  3. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistnienia problemu.
  4. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  5. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy.
  6. Podjęcie działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.


Pamiętaj! Jeśli jesteś ofiarą przemocy, lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, Tel. 91-38-22-779, bądź do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 91-38-20609

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim informuje, iż został zmieniony numer telefonu interwencyjnego, którego celem jest skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej.

TEL. 783-401-170

Informujemy, iż całodobową pomoc w tym zakresie pełni Policja.