Gospodarowanie odpadami

 

INFORMACJA O ZASADACH GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI

Systemem odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Kamień Pomorski obejmuje:

 • nieruchomości w całości zamieszkałe;
 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których  prowadzone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211 ze zm.);
 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność inna niż usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211 ze zm.), przy czym usługa świadczona jest w przypadku takich nieruchomości tylko dla części zamieszkałych. Odbiór i transport odpadów z tych nieruchomości prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim.

Odpady zebrane z terenu naszej gminy przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy, skąd trafiają do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w Słajsinie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje, punkty gastronomiczne i usługowe), zobowiązani są do indywidualnego podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Kamień Pomorski (rejestr jest dostępny na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miejskiego).

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości składa się do Burmistrza Kamienia Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca nową deklarację należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ŚMIECI:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w nieruchomościach o których mowa powyżej, wyliczana jest na podstawie następujących stawek:

1. nieruchomości zamieszkałe - średnie miesięczne zużycie wody w 2023 r. x 8,50 zł za 1m³

2. nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska - średnie miesięczne zużycie wody w części zamieszkałej w 2023 r. x 8,50 zł za 1m³

3. nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzone są  usługi hotelarskie:

 • za część zamieszkałą - średnie miesięczne zużycie wody w 2023 r. x 8,50 zł za 1m³
 • za część niezamieszkałą, na której prowadzone są usługi hotelarskie - średnie miesięczne zużycie wody w 2023 r. x 10,00 zł za 1m³

NOWE PRZEPISY WPROWADZAJĄ BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZADEKLAROWANIA ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB NIESELEKTYWNY.

 Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny podwyższoną stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 22,00 zł miesięcznie od  1  m3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 0,40 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody z nieruchomości jednorodzinnej, jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Podstawą zadeklarowania przez właściciela nieruchomości średniej miesięcznej ilości zużytej wody za rok poprzedni z danej nieruchomości jest zaświadczenie wydane przez PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

W przypadku braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość.

W przypadku gdy nieruchomość została zamieszkana w trakcie roku, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zamieszkanie jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość.

OPŁACANIE NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłat należy dokonywać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ona dotyczy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski gotówką lub kartą za pomocą terminalu bankowego lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

ODBIÓR ODPADÓW

Odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów, odpadów obejmujących: odpady wielomateriałowe, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe, gromadzonych w pojemnikach lub workach odbywa się z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem, który publikowany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kamień Pomorski. Harmonogram dostępny jest również   w darmowej aplikacji „kiedy śmieci”, którą można pobrać ze strony kiedysmieci.info

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się z nieruchomości 3 razy  w roku zgodnie z podanym wcześniej komunikatem.

W dni robocze wszystkie odpady z wyjątkiem zmieszanych odbierane są nieodpłatnie w PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK
ul. Szczecińska 2, 72-400 Kamień Pomorski
czynny w dniach:
poniedziałek od 8.30 do 16.30
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
tel. 91 38 20 550

Do PSZOK przyjmowane są:

 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe) żelazne i nieżelazne oraz mieszaniny metali,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (limit 4 szt./rok kalendarzowy, niepochodzące z pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej)
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady z betonu oraz gruz betonowy oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych stanowiące odpady komunalne, (uwaga: nieodpłatnie w roku kalendarzowym do 1m³ odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady niebezpieczne: lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest i smołę,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:

 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów, jeżeli przekracza ona możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów, jeżeli przekracza ona możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaju odpadów, jeżeli wskazuje on, że źródło pochodzenia jest inne, niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, opony pochodzące z pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Należy wrzucać:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
-papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki
-papier pakowy
-gazety i czasopisma
-koperty
-prospekty, katalogi, ulotki, kalendarze i terminarze, papierowe torby i worki

Nie należy wrzucać:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
-papieru lakierowanego i powleczonego folią
-papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
-kartonów po mleku i napojach
-papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
-tapet
-odpadów higienicznych np. pieluch jednorazowych i podpasek
-zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
-ubrań
-papieru faksowego, termicznego i przebitkowego
-segregatorów z okuciami
-kalka techniczna
-papierowych worków z odkurzaczy
Należy wrzucać:
- zgniecione puszki aluminiowe po napojach i sokach
-naczynia do gotowania
-drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych
-plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
-puszki po konserwach, pokrywki ze słoików
-zgniecione plastikowe opakowania po napojach
-plastikowe koszyki po owocach
-plastikowe opakowania po produktach spożywczych
-opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
-opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po mleku, sokach itp.
-puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach np. typu PET
-plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach.

Nie należy wrzucać:
- butelek i pojemników z zawartością
-plastikowych zabawek
-opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
-opakowań po olejach silnikowych
-części samochodowych
-zużytych baterii i akumulatorów
-puszek i pojemników po farbach i lakierach
-zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
-zabawek
-folii aluminiowej
-kapsli z butelek oraz metalowe i plastikowych nakrętek
-plastikowych szyb z pleksy
-opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
Należy wrzucać:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

Nie należy wrzucać:
- szklanych opakowań po kosmetykach
-opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
-szyb okiennych i zbrojonych
-monitorów i lamp telewizyjnych
-termometrów i strzykawek
-ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów
-szkła stołowego, żaroodpornego, okularowego
-szyb samochodowych
-luster
-żarówek, reflektorów, świetlówek
-luksfer (pustaków szklanych)
-lamp fluorescencyjnych i neonowych
-zniczy z woskiem
-szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.)
Należy wrzucać:
- obierki warzyw i owoców
-części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte)
-trawę i liście
-drobne gałęzie drzew i krzewów
-trociny i korę drzew

Nie należy wrzucać:
- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
-oleju jadalnego
-odchodów zwierząt
-popiołu z pieca, kominka, papierosów i ch niedopałków, tytoniu
-leków
-drewna impregnowanego
-płyt wiórowych i MDF
-ziemi i kamieni
-innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
-zepsutej przeterminowanej żywności
-resztek jedzenia w płynie
-roślin zaatakowanych chorobami

 

Pliki do pobrania: Gospodarka odpadami w pytaniach i odpowiedziach

Galeria zdjęć