Zawiadomienie na XXXIII sesję Rady Miejskiej,

która odbędzie się w dniu 21 stycznia br. o godz. 11:00

Kamień Pomorski, dnia 12 stycznia 2022 roku

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na dzień 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 11:00.

            Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

            Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

 

Porządek sesji:                                                                     

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
 7. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21  Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/129/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 grudnia 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Zapytania sołtysów.
 14. Sprawy bieżące, zapytania.
 15. Wnioski komisji.
 16. Wnioski i skargi.
 17. Zakończenie posiedzenia.

 

Transmisja z obrad XXXII sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

 

Pliki do pobrania: