która odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 11:00

Kamień Pomorski, dnia  17 listopada 2022 roku

      ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada  2022 roku (piątek) o godz. 11:00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:                                                            

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą jest Gmina Kamień Pomorski.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
 9. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/337/21 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski.
 12. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3).
 16. Interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Sprawy bieżące, zapytania.
 20. Wnioski komisji.
 21. Wnioski i skargi.
 22. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ
Jacek GolusdaTransmisja z obrad XLII sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

 

Pliki do pobrania