Kamień Pomorski, dnia  20 marca 2024 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca  2024 roku (piątek) o godz. 11:00

w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:           

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2024.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2024 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2024-2035.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację elewacji Pałacu Biskupiego w Kamieniu Pomorskim.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
 15. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18.  Zapytania sołtysów.
 19.  Sprawy bieżące, zapytania.
 20.  Wnioski komisji.
 21. Wnioski i skargi.
 22. Zakończenie posiedzenia.