З 16 березня 2022 року діють правила присвоєння номера PESEL громадянам України.

Zasady nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy obowiązujące od 16 marca 2022 r.

Obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL , którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu wizyty:

 • w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w biurze Ewidencji Ludności (pokój 3a parter),
 • telefonicznie pod numerem  telefonu 913823958

w dni robocze w godz. od 10.00 do 15.30.

 W  obsłudze klientów pomagają osoby mówiące w języku ukraińskim.

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL:

Ważne! Wniosek o numer PESEL można składać w każdym urzędzie gminy, na terenie całego kraju niezależnie od miejsca pobytu.

 • do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się fotografię,
 • fotografia powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
 • osoby, którym PESEL nadawany jest w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim mogą wykonać fotografie bezpłatnie fotografię w Foto Studio ul. Stanisława Moniuszki 1a, Kamień Pomorski,
 • od osób składających wniosek pobierane będą odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12,
 • wniosek składa się osobiście,
 • Za dziecko wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem,
 • Wniosek jest bezpłatny,
 • Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 11, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Numer PESEL jest przydatny między innymi do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

 

З 16 березня 2022 року діють правила присвоєння номера PESEL громадянам

України.

 

Громадяни України, що претендують на номер PESEL, які прибули на територію Республіки Польща

у зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території України, зможуть врегулювати це питання лише за попереднім записом у:

•  Ратуші в Камені Поморському, в офісі реєстру населення (кім. 3а, перший поверх),

• за телефоном 913 823 958

в робочі дні з з 10.00 до 15.30 год.

З обслуговуванням клієнтів допомагають особи, які знають украхнську мову.

Як подати заявку на номер PESEL:

Важливо! Заявку на номер PESEL можна подати в будь-якому місцевому уряді по всій країні, незалежно від місця перебування.

•  до заявки на номер PESEL додається фото,

• фотографія повинна бути кольоровою, розміром 35х45 мм, зробленою на рівномірному світлому фоні, з рівномірним освітленням, включаючи зображення особи від маківки до верхньої частини плечей - таким чином, щоб обличчя охоплювало 70-80 % фотографії,

• люди, які отримують PESEL в Ратуші у Камені Поморському, можуть зробити фото безкоштовно у Фотостудії, вул. Станіслава Монюшкі 1а, Камінь Поморський,

• у заявників зніматимуть відбитки пальців. Це не стосується дітей до 12 років,

• заява подається особисто,

• Заява на дитину подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною,

• Заява на дитину подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною,

• Заява є безкоштовною,

• Громадська влада підтверджує особу на підставі закордонного паспорту, карти поляка або іншого документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, а для осіб віком до 18 років також документа, що підтверджує народження. Підтвердження особи може відбуватися на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу. У разі відсутності документів, зазначених у абз. 11, особа підтверджується на підставі декларації.
• До заяви на отримання номера PESEL має бути додана копія документа, на підставі якого буде встановлено особу заявника. З метою прискорення процедури особи, які мають таку можливість, при поданні заяви можуть пред’явити фотокопію документа, що посвідчує особу, разом з оригіналом.

Номер PESEL корисний, серед іншого, для:

• використання медичних послуг та вакцинації,

• відкриття банківського рахунку,

• зарахування дитини до школи,

• використання пільг допомоги біженцям.

 

Шаблон заявки для завантаження:

 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html