XXX sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 29 października 2021 roku (piątek) godz. 11:00

Pieczątka:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim

Kamień Pomorski, dnia 20 października 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godz. 11:00
odbędzie się XX
X sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:

 1. Otwarcie - stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Uwagi radnych do protokołu.

 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1).

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2).

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/16 z dnia 18 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/219/20 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamień Pomorski.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat na terenie Gminy Kamień Pomorski.

 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/118/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz o terminie i miejscu jej składania.

 13. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 15. Analiza oświadczeń majątkowych.

 16. Interpelacje radnych.

 17. Odpowiedzi na interpelacje.

 18. Zapytania sołtysów.

 19. Sprawy bieżące, zapytania.

 20. Wnioski komisji.

 21. Wnioski i skargi.

 22. Zakończenie posiedzenia.
   

Pieczątka:
Przewodniczący Rady Miejskiej

           Jacek Golusda

 


Transmisja z obrad XXX sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja


Plik do pobrania: Zawiadomienie na XXX sesję Rady Miejskiej_skan dokumentu