WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 204/2023 Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 5 października 2023 roku i przeprowadzone były w dniach 6 – 26 października 2023 roku.

Konsultacje odbyły się w formie badania opinii zainteresowanych podmiotów poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W procesie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie od organizacji pozarządowych w sprawie proponowanego programu współpracy. W związku z powyższym niezmieniony projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok zostanie przedstawiony pod obrady Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na najbliższej sesji.

 

Wyniki konsultacji społecznych