Wyniki konsultacji społecznych

BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 151/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 października 2021 roku i przeprowadzone były w dniach 2 – 15 listopada 2021 roku.

Konsultacje odbyły się w formie badania opinii zainteresowanych podmiotów poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W procesie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie od organizacji pozarządowych w sprawie proponowanego programu współpracy. W związku z powyższym niezmieniony projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim pod obrady na najbliższej sesji, która odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

 

 

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

 

Do pobrania plik w formacie PDF: Wyniki konsultacji społecznych - skan dokumentu