azbestBurmistrz Kamienia Pomorskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Kamień Pomorski. Do dofinansowania mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Stary Rynek 1 wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021 r.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu www.kamienpomorski.pl lub osobiście w urzędzie w biurze obsługi interesanta. Dotacja obejmuje demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki lub składowania do miejsca unieszkodliwienia.

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Kamień Pomorski będących w posiadaniu wyrobów zawierających - azbest składowany,  o zabezpieczenie tych materiałów na własnej posesji w miejscu niedostępnym dla innych osób i oddalonym od budynku mieszkalnego. Wyroby zawierające azbest należy złożyć na palecie i zabezpieczyć folią lub innym materiałem szczelnym nie przepuszczającym powietrza.        

UWAGA

Koszty nowego pokrycia dachowego i zabezpieczenia dachu po demontażu azbestu nie podlegają dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tut. Urzędu - Referat Oś. Agnieszka Cuber e-mail: a.cuber@kamienpomorski.pl   numer telefonu 91 3821 142, wew. 980.