„Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

UWAGA: Termin zgłoszeń przedłużony do 24 maja 2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego na terenie których położone są sołectwa. Do konkursu mogą być zgłoszone dwa sołectwa w terenu każdej gminy. Zadaniem zgłoszonego do konkursu sołectwa będzie przedstawienie inicjatyw i przemian wpływających na:

  • inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie obiektów publicznych i ich otoczenia,
  • inicjatywy wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej  społeczności
  • działań zmierzających do ochrony i kultywowanie dziedzictwa kulturowego,
  • inicjatyw związanych z funkcjonowaniem małej architektury urządzeń publicznych.
  • inicjatyw związanych z ładem przestrzennych na terenach prywatnych,
  • form aktywizacji mieszkańców (w szczególności funkcjonowanie OSP, zespołu ludowego, zespołu  sportowego, KGW),
  • inicjatyw prospołecznych,
  • działalności kulturalnej sołectwa,
  • sposobów wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego,
  • inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Istotne są również inicjatywy prospołeczne, organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacja w sołectwie, wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kancelarii ogólnej, prawidłowo wypełnionego zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
Konkurs „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2024

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 6 maja 2024 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Informacje, regulamin i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego.