Oferta na realizację zadnia publicznego w trybie art. 19a

– Stowarzyszenie Wokalistów Strefa Dźwięku

BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO
O.525.6.2022.AR                                                     

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 19 września 2022 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 19 września 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Wokalistów Strefa Dźwięku, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 1/2, 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Ewę Feret – Prezesa Stowarzyszenia. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert Wspomnienie Lata oraz Warsztaty Muzyczne”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 31 maja br. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

 

Pliki do pobrania (oferta, ogłoszenie): Oferta na realizację zadnia publicznego w trybie art. 19a – Stowarzyszenie Wokalistów Strefa Dźwięku