OGŁOSZENIE

Burmistrza Kamienia Pomorskiego

z dnia 5 kwietnia 2024 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 4 kwietnia 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Tańca Sportowego FOCUS, z siedzibą przy Placu Katedralnym 5 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Annę Glok – Prezesa oraz Iwonę Ługowską – Skarbnika. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „XIX Wiosenny Turniej Tańca Sportowego pod patronatem Burmistrza Kamienia Pomorskiego”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 12 kwietnia 2024 roku. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Stanisław Kuryłło

Oferta

Ogłoszenie