OGŁOSZENIE

Burmistrza Kamienia Pomorskiego

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 11 czerwca 2024 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Jarmark Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Plac Katedralny 8, 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Dariusza Żarkowskiego - Przedstawiciela. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego pn. „Jarmark św. Ottona w Kamieniu Pomorskim”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 24 czerwca br. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Stanisław Kuryłło

Pliki do pobrania:

Oferta

Ogłoszenie