Dotacja z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych

Burmistrz Kamienia Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski.

Warunkiem otrzymania dofinasowania kosztów budowy studni wierconej jest brak możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej lub brak ekonomicznego uzasadnienia przyłączenia do tejże sieci, lub brak możliwości poboru wody z istniejącej, wyeksploatowanej studni zlokalizowanej na danej nieruchomości. 

Zasady i tryb postępowania przy udzieleniu dotacji oraz warunki otrzymania dofinansowania określa Uchwała NR VIII/97/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski.

Wniosek o udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy oraz protokół zakończenia budowy studni wierconej na nieruchomości stanowią  załącznik nr 1 i 2 powyższej Uchwały.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1 wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Ze środków budżetu Gminy Kamień Pomorski finansowane mogę być jedynie wydatki związane z zakupem i montażem urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej oraz elementów służących do przyłączenia budynku mieszkalnego do studni. 

Wnioski można pobrać  w Urzędzie w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać ze strony internetowej.

 

Pliki do pobrania: