Zawiadomienie na XXXV sesję Rady Miejskiej

w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 11:00

Kamień Pomorski, dnia 17 marca 2022 roku

   ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:                                                                      

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim za rok 2021 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2022r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2). 
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
 10. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamień Pomorski”.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień Pomorski na rok 2022”.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
 14. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diety sołtysom.
 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Stanisława Kuryłło.
 16. Projekt uchwały w sprawie cennika usług komunalnych świadczonych przez Marina Kamień Pomorski Spółka z o.o.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim oraz planów pracy stałych komisji Rady na 2022 rok.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Zapytania sołtysów.
 21. Sprawy bieżące, zapytania.
 22. Wnioski komisji.
 23. Wnioski i skargi.
 24. Zakończenie posiedzenia.


Transmisja z obrad XXXV sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

Pliki do pobrania: Zawiadomienie na XXXV sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 11:00 | BIP - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim (kamienpomorski.pl)