Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska Karta RodzinyGmina Kamień Pomorski podpisała Porozumie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny.

Wsparciem objęte są rodziny, w tym rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
 1. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
 2. rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
 3. rodzinne domy dziecka.

Karta wydawana jest bezpłatnie. W przypadku rodzica i jego małżonka Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18go roku życia. W przypadku dzieci posiadających karty wydane na czas określony, które po ukończeniu 18go roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26go roku życia.

Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny jest:

 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej;
 2. wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;
 3. zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z Karty;
 4. zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 5. budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, które znajdują się poniżej w formie pliku do pobrania.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

***

Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy Kart Zachodniopomorskich, uczestnictwo w programie Kart to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług i produktów.

W ramach porozumień zawieranych pomiędzy partnerami, Województwo zobowiązuje się, m.in., do:

 1. umieszczenia danych podmiotu w opublikowanym na stronie internetowej Województwa katalogu Partnerów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
 2. informowanie w mediach, na stronie internetowej Województwa oraz we własnych publikacjach Województwa o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
 3. promocji zadań objętych programem „Region dla Rodziny”.
Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!

Informacje dostępne są również na stronie rodzina.wzp.pl

Pliki do pobrania: