XXXII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 22 grudnia 2021 roku (środa) godz. 12:00

Kamień Pomorski, dnia 7 grudnia 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na dzień 22 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 12:00.

            Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

            Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Porządek sesji:                                                      
 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9.  Zapytania sołtysów.
 10.  Sprawy bieżące, zapytania.
 11.  Wnioski komisji.
 12. Wnioski i skargi.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 


Kamień Pomorski, dnia 14 grudnia 2021 roku

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2021 r. (środa ) o godz. 12:00

            Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

            Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Porządek sesji

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2022-2035.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku budżetowym 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
 10. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Kamień Pomorski za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13.  Zapytania sołtysów.
 14.  Sprawy bieżące, zapytania.
 15.  Wnioski komisji.
 16. Wnioski i skargi.
 17. Zakończenie posiedzenia.


Plik do pobrania w formacie PDFZawiadomienie na XXXII sesję - skan dokumentu
Plik do pobrania w formacie PDFPorządek obrad XXXII sesji

 

Transmisja z obrad XXXII sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja