XXXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 26 listopada 2021 roku (piątek) godz. 11:00

Kamień Pomorski, dnia 18 listopada 2021 roku

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim na dzień 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 11:00.

            Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

            Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.


Porządek sesji:                                                         

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2035.
 7. Projekt uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego – Stanisława Kuryłło.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobrania.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
 12. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Projekt uchwały  w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/265/16 z dnia 28 października 2016 w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania sołtysów.
 19. Sprawy bieżące, zapytania.
 20. Wnioski komisji.
 21. Wnioski i skargi.
 22. Zakończenie posiedzenia.


Transmisja z obrad XXXI sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

 

Plik do pobrania: