XXVII sesja Rady Miejskiej

- 28 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Kamień Pomorski, dnia 10 czerwca 2021 rok

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
/treść pieczęci/

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim


Porządek sesji:

 1. Otwarcie - stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Uwagi radnych do protokołu.

 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.

 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 9. Interpelacje radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje.

 11. Zapytania sołtysów.

 12. Sprawy bieżące, zapytania.

 13. Wnioski komisji.

 14. Wnioski i skargi.

 15. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda
/treść pieczęci/

 

 

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
/treść pieczęci/

Kamień Pomorski, dnia 17 czerwca 2021 roku

 

Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:

 1. Otwarcie - stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Uwagi radnych do protokołu.

 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.

 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 1)

 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok (projekt nr 2)

 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany cennika opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zrządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Kamieńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Kamieniu Pomorskim.

 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2025.

 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej.

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

 16. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.

 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).

 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).

 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).

 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3).

 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a).

 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

 23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski.

 24. Sprawozdanie z działalności Kamieńskiego Domu Kultury w 2020 r.

 25. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 26. Interpelacje radnych.

 27. Odpowiedzi na interpelacje.

 28. Zapytania sołtysów.

 29. Sprawy bieżące, zapytania.

 30. Wnioski komisji.

 31. Wnioski i skargi.

 32. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jacek Golusda
/treść pieczęci/

 

 

 

Transmisja z obrad XXVII sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja


Pliki do pobrania w formacie PDF: