Wyniki konsultacji społecznych

w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim dotyczącej Rocznego Programu Współpracy na 2021 rok Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok zostały ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 177/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 6 października 2020 roku i przeprowadzone były w dniach 7 – 16 października
2020 roku.

Konsultacje odbyły się w formie badania opinii zainteresowanych podmiotów poprzez umieszczenie projektu uchwały w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

W procesie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i opinie od organizacji pozarządowych w sprawie proponowanego programu współpracy. W związku z powyższym niezmieniony projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Kamieniu Pomorskim pod obrady na najbliższej sesji, która odbędzie się w listopadzie 2020 roku.