Wyniki konkurusu na dowożenie uprawnionych uczniów niepełnosprawnych

zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim i Ostromicach 17, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2022 roku”

Wyniki konkursu

 

ogłoszonego w dniu 29  listopada 2021 roku na powierzenie zadań publicznych

Gminy Kamień Pomorski w zakresie:

 

„Dowożenie uprawnionych uczniów  niepełnosprawnych zamieszkałych

na terenie gminy Kamień Pomorski

do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego

w Kamieniu Pomorskim i Ostromicach 17, celem realizacji obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki w 2022 roku”

 

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego nr 182/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku postanowiła zaopiniować pozytywnie następującą ofertę złożoną przez:

 

  1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim, z siedzibą w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000081087 – Stowarzyszenie otrzyma dotację w wysokości 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

 

Burmistrz

                                                                                                    Stanisław Kuryłło