W dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej

w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Kamień Pomorski, dnia 19 maja  2022 roku

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że w dniu 27 maja  2022 roku (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim 


Porządek sesji:                                                                     

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim w roku 2021r.
 6. Sprawozdanie z rocznego Programu współpracy Gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 1).
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2022 rok (projekt nr 2).
 10. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/132/19 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów stanowiących własność Gminy Kamień Pomorski i zrządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych Gminy Kamień Pomorski za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/360/21  Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kamień Pomorski na rok 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gminnej.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 1).
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego (projekt nr 2).
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jerzego Łozińskiego dotyczącego modyfikacji uchwały nr XL/549/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych.
 21. Interpelacje radnych.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania sołtysów.
 24. Sprawy bieżące, zapytania.
 25. Wnioski komisji.
 26. Wnioski i skargi.
 27. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda
 


Transmisja z obrad XXXVI sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja


Pliki do pobrania: ZAWIADOMIENIE - w dniu 27 maja 2022 roku (piątek) o godz. 11:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim | BIP - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim (kamienpomorski.pl)