Otwarty konkurs ofert

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057), art. 32 ust 6 oraz art. 39 ust. 4, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).                   
Burmistrz Kamienia Pomorskiego
ogłasza
29.11.2021 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu art. 4 ust.1 pkt 7 i pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

 

I. Rodzaj zadania: powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na  terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4, oraz w Ostromicach 17, celem realizacji obowiązku szkolnego  i obowiązku nauki w 2022 roku.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2022 na realizację ww. zadań:

 1. Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę 
  139 000,00 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 

III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenia wykonania zadania

 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 3. Burmistrz Kamienia Pomorskiego  może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Burmistrzem Kamienia Pomorskiego.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022 roku
  z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.

Warunki realizacji zadania:

 1. Uczeń dowożony w trakcie pojedynczego dowozu w pojeździe nie powinien przebywać dłużej niż 0,5 godziny,
 2. Uczniowi należy zapewnić wsparcie w drodze z mieszkania do pojazdu, w tym między innymi pomoc w sprowadzaniu wózków po schodach w budynkach mieszkalnych,
 3. Opiekun i kierowca winni wykazać się 3 - letnim doświadczeniem w bezpośredniej pracy
  z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 4. Opiekun i kierowca winni posiadać udokumentowany kurs I pomocy przedmedycznej,
 5. Dowóz może odbywać się wyłącznie środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym wózków inwalidzkich,
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
  oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V.  Warunki i termin składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,

3) dokumenty potwierdzające 3. letnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi,

4) dokument potwierdzający posiadanie przez kierowcę i opiekuna kursu I pomocy przedmedycznej.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, w kopertach osobiście lub drogą pocztową w terminie do 29.12.2021 r. (decyduje data wpływu).
 2. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej www.bip.kamienpomorski.pl - zakładka „Organizacje pozarządowe”
 3. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
  w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 4. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej
  (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 5. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 7. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 7 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
 4. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
 2. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta,
 3. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 4. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 5. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego.
 6. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 23 punkty. Oferty, które uzyskają mniej niż 14 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
 7. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Burmistrzowi, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

W roku 2019 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 110 000,00 zł.

W roku 2020 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 120 000,00 zł.

W roku 2021 przekazano na realizację ww. zadania kwotę 126 000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo gminy oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez gminę Kamień Pomorski,

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną,

3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

2.  Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienia   Pomorskiego, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz
Stanisław Kuryłło

 

Pliki do pobrania: