Oferta na realizację zadnia publicznego w trybie art. 19a - TMZK

BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO

O.525.4.2022.AR                                                     

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 25 maja 2022 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 20 maja 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej, z siedzibą przy ul. Wolińskiej 9, 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Henryka Masłowskiego – Przewodniczącego oraz Helenę Zwolską – Członka Zarządu. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Koncert w ramach 58. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 31 maja br. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

 

Pliki do pobrania: Oferta na realizację zadnia publicznego w trybie art. 19a - TMZK | BIP - Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim (kamienpomorski.pl)