BURMISTRZ
KAMIENIA POMORSKIEGO

O.525.3.2022.AR                                                     

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 15 kwietnia 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Gromowładni w Kamieniu Pomorskim z siedzibą przy ul. Konopnickiej 21/40 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Sebastiana Wnuczyńskiego  – Prezesa oraz Krystiana Zautysa – Wiceprezesa. Oferta dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego pn. „I Piknik Majowy w Grodzie Steinborg”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 17 maja br. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

                       

Z up. Burmistrza
Anna Stanaszek Kaczor
Sekretarz Gminy

 

Pliki do pobrania