Oferta na realizację zadnia publicznego w trybie art. 19a – Fundacja Perspektywa

       Kamień Pomorski, 11 lipca 2022 roku


    Burmistrz
Kamienia Pomorskiego

O.525.5.2022.AR              

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kamienia Pomorskiego
z dnia 11 lipca 2022 roku

 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje, iż 4 lipca 2022 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Fundacji Perspektywa z siedzibą
w Rozwarowie 17, 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowanego przez Agnieszkę Tarouqella-Levitan – Prezesa Zarządu oraz Magdalenę Saletrę –Wiceprezes Zarządu. Oferta Dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Promocja pierwszego w Polsce lasu różnorodności Tiny Forest”.

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1, tj. wysokość dofinansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z art. 19a ust. 4, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia można wnieść uwagi dotyczące złożonej oferty, tj. do 13 sierpnia br. Uwagi należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim z adnotacją „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”

      Burmistrz
Stanisław Kuryłło

 

 

Pliki do pobrania: https://bip.kamienpomorski.pl/artykul/oferta-na-realizacje-zadnia-publicznego-w-trybie-art-19a-fundacja-perspektywa-1