Szczepienie przeciwko wirusowi SARS CoV-2

Szczepimy sieW związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS CoV-2 informuję, że: 

 • od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat (liczy się data urodzenia),
 • od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.


Rejestracji można dokonać na 3 sposoby:

 1. poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989,
 2. poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień,
 3. elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób posiadających profil zaufany/.

Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Punkt szczepień w Kamieniu Pomorskim znajduje się w Szpitalu przy ul. Szpitalnej 10.
Realizującym szczepienia jest EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA tel. 661 300 356.

Istnieje możliwość zapewnienia transportu do punktu szczepień dla osób uprawnionych.
Osobami uprawnionymi do transportu są:
- osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami,
- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
UWAGA:  Osoby, które będą chciały zgłosić potrzebę transportu muszą już być zarejestrowane do szczepienia.

Zgłoszenia potrzeby zapewnienia transportu do punktu szczepień oraz informacje na ten temat można uzyskać od dnia 15 stycznia 2021 r. w dni robocze, w godz. 8.00 -15.00 pod numerem telefonu 513 774 282.

O możliwości skierowania zespołu mobilnego do szczepienia pacjentów leżących decyduje lekarz POZ.


B U R M I S T R Z 
Stanisław Kuryłło

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Z administratorem można skontaktować się:
 
 • telefonicznie - 913823970
 • Internetowo -  um@kamienpomorski.pl ;
 • osobiście lub pisemnie - Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:
 
 • telefonicznie – 607603890;
 • Internetowo – dariusz@4itsecurity.pl;
 
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są lub będą: w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień na podstawie udzielonej zgody I decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 stycznia 2021 nr 2.
 
WYMOGI I KONSEKWENCJE
 
 • Podanie/udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, stopnia niepełnosprawności, wieku lub innych informacji związanych z weryfikacją uprawnienia do korzystania z dowozu,  jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia na transport do punktu szczepień.
 • Osoba fizyczna, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
W przypadku odmowy podania/udostępnienia danych osobowych nie można przyjąć zgłoszenia tym samym zapewnić transportu do punktu szczepień.
 
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach:
 
 • wolontariusze;
 • pracownicy pomocy społecznej;
 • pracownicy Urzędu Miejskiego;
 • przewoźnik, któremu zlecono wykonanie usługi.
 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji transportu, a następnie będą archiwizowane zgodnie z Instrukcjami Archiwalnymi.
 
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
 
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, to wycofać tę zgodę w dowolnym momencie;
 • otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 • zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.
Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie.