upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Kamienia Pomorskiego przypomina, że 10 lutego 2021 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez:

  • właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zamieszkałych
  • właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych (służących do prowadzenia działalności gospodarczej)
  • zarządców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot w przypadku budynków wielolokalowych.

Osoby, które nie złożyły deklaracji proszone są o pilne dopełnienie obowiązku.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim w dni robocze
    w godz. od 7.30 do 15.30
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (należy złożyć dwie deklaracje: za styczeń według starej stawki oraz za okres od 1 lutego według nowej stawki).

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.kamienpomorski.pl (zakładka „gospodarowanie odpadami”) lub odebrać w Urzędzie Miejskim ul. Stary Rynek 1 w Kamieniu Pomorskim  w Biurze Obsługi Interesanta.

Zużycie wody ustalane jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim. W przypadku braku wodomierza oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej ustala się opłatę miesięczną ryczałtową równą zużyciu 3 m3 wody na mieszkańca razy stawka obowiązująca w danym miesiącu.

UWAGA

W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji wysokość opłaty zostanie określona
w drodze decyzji zgodnie z 
art. 6o i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), oraz art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).