wtorek, 4 sierpnia 2020
Imieniny: Dominiki, Dominika i Protazego

RSS RSS

High contrast
A- A+

Wersja tekstowa

KameryFacebook

Menu ▼

Formularz wyszukiwania

11.03.2020
Koronawirus: informacje i zalecenia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.zgwrp.pl/koronawirus-info/75-koronowirus-informacje/1811-uodo-opracowal-zasady-korzystania-z-dokumentacji-papierowej-z-danymi-osobowymi-podczas-pracy-zdalnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie terminów wynikających z Kpa

Szanowni Państwo,

W związku z obecnie obowiązującą treścią ustawy tzw. tarczy antykryzysowej informujemy, że terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego do dokonania niektórych czynności urzędowych jak i terminy w sprawach sądowoadministracyjnych, które to terminy nie upłynęły do dnia 31 marca 2020 r. uległy – na mocy ww. ustawy – zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19. Terminy te biec będą w dalszym ciągu od dnia zakończenia tego okresu. Jednocześnie informujemy, że terminy, których bieg normalnie rozpocząłby się od dnia 31 marca 2020 r. nie rozpoczynają swojego biegu aż do zakończenia ww. okresu.

Powyższa regulacja dotyczy w szczególności terminów zakreślanych przez organy administracji publicznej do dokonania czynności w toku postępowań administracyjnych (przykładowo zakreślonych w trybie art. 10 Kpa) i terminów wniesienia środków zaskarżenia, tj. odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń czy skargi sądowoadministracyjnych. 

UWAGA: zawieszenie terminu oznacza, że biegnie on po zakończeniu ww. okresu   w dalszym ciągu , nie zaś od początku! Przykładowo termin 14-dniowy, z którego do 31 marca upłynęło 10 dni, po zakończeniu ww. okresu biec będzie jeszcze tylko przez 4 dni.

Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdą Państwo w treści art. 15zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

PROCEDURA KWARANTANNY – Aktualizacja

Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji zbiorowej kwarantanny dla osób, które przekroczyły granicę i zmieniły miejsce kwarantanny na kwarantannę zbiorową bądź zgłosiły się bezpośrednio do miejsca kwarantanny zbiorowej.

Zakres stosowania procedury 

Procedura obowiązuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na COVID-19. 

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowana została kwarantanna zbiorowa w wyznaczonym przez jednostki samorządu terytorialnego i zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ośrodku. 

Wojewoda Zachodniopomorski z mocy prawa, decyduje o uruchomianiu dodatkowych miejsc kwarantanny. Jeśli zajdzie konieczność uruchomienia dodatkowych miejsc, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz służby zostaną o tym poinformowane. 

Sposób postępowania 

1. Wojewoda Zachodniopomorski po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym uruchamia miejsce do kwarantanny zbiorowej (obiekt całkowicie wyodrębniony, zapewniający możliwość izolacji indywidualnej oraz wszelkie potrzeby bytowe osób tam przebywających). 

2. Dla obywateli, którzy będą odsyłani do miejsc kwarantanny zbiorowej przyjęto następujące modele postępowania: 

OBYWATEL PRZEKRACZAJĄCY GRANICĘ PAŃŚTWOWĄ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Transport osób skierowanych do kwarantanny zbiorowej z przejść granicznych do wyznaczonego ośrodka (zbiorowego miejsca kwarantanny) organizuje jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się przejście graniczne. Podstawą do przyjęcia osób skierowanych przez Straż Graniczną do miejsca kwarantanny jest dowóz osób do miejsca kwarantanny zbiorowej środkami transportu zorganizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do uruchomionego miejsca kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę, a w Karcie lokalizacyjnej zgłoszenia wpisał dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące rozwiązanie: pracownik miejsca kwarantanny zbiorowej (gdzie osoba się zgłosiła) ma obowiązek przyjąć go do miejsca kwarantanny i pouczyć obywatela o  obowiązku aktualizacji swoich danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik infolinii poinstruuje dzwoniącego w jaki sposób należy zaktualizować swoje dane. Może także przyjąć dane aktualizacyjne telefonicznie poprzez wypełnienie tzw. KARTY LOKALIZACYJNEJ i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.

 

OBYWATEL PRZEKRACZAJĄCY GRANICĘ PAŃSTWOWĄ POZA WOJEWÓDZTWEM ZACHODNIOPOMORSKIM ORAZ NA ZASADACH „LOT DO DOMU” 

Podstawą do przyjęcia osób skierowanych przez Straż Graniczną do kwarantanny zbiorowej jest dowóz osób przybyłych zza granicy do wskazanego miejsca kwarantanny środkami transportu zorganizowanego przez Grupę Operacyjną Wojewody Zachodniopomorskiego w porozumieniu z wydzielonymi elementami wsparcia z Sił Zbrojnych RP (dotyczy transportu osób wcześniej dowiezionych na teren województwa za pomocą środków transportu zorganizowanego na poziomie rządowym).

W przypadku indywidualnego zgłoszenia się obywatela do wskazanego uruchomionego miejsca kwarantanny zbiorowej, który wcześniej przekroczył granicę na zasadach „LOT DO DOMU” lub w województwie innym niż zachodniopomorskie, a w Karcie lokalizacyjnej wpisał dane kwarantanny domowej i zmienił zdanie, przyjmuje się następujące rozwiązanie: pracownik miejsca kwarantanny zbiorowej (miejsca, gdzie osoba się zgłosiła) ma obowiązek przyjąć go do miejsca kwarantanny i pouczyć obywatela o obowiązku aktualizacji swoich danych o miejscu kwarantanny poprzez INFOLINIĘ numer 91 434 04 37. Pracownik infolinii poinstruuje dzwoniącego w jaki sposób należy zaktualizować swoje dane. Może on także przyjąć dane aktualizacyjne telefonicznie poprzez wypełnienie KARTY LOKALIZACYJNEJ i przekazanie dokumentu do Wydziału Kontroli ZUW.

 

OBYWATEL SKIEROWANY DO MIEJSCA ZBIOROWEJ KWARANTANNY NA PODSTAWIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

W przypadku skierowania obywatela, który nie przekraczał granicy państwowej do kwarantanny domowej na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stosuje się następujące wytyczne: co do zasady obywateli odsyła się na kwarantannę domową, jednak w przypadku odmowy kwarantanny domowej obywatel może być skierowany do miejsca kwarantanny zbiorowej, o czym ma obowiązek powiadomić jednostkę wydającą decyzję administracyjną w celu naniesienia zmian w systemie. Tylko osoby, które dopełniły tego obowiązku będą transportowane do miejsca kwarantanny zbiorowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poucza osobę (zmieniającą miejsce kwarantanny) o konieczności zgłoszenia się na telefon INFOLINII numer 91 434 04 37 celem ustalenia transportu do miejsca kwarantanny. Operator INFOLINII informuje jednostkę samorządu terytorialnego o konieczność przewiezienia osoby objętej kwarantanną do miejsca zbiorowej kwarantanny. Za organizację transportu (pojazd i kierowca) osób do miejsc kwarantanny zbiorowej odpowiedzialna jest jednostka samorządu terytorialnego na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu, z którego terenu została skierowana osoba podlegająca kwarantannie. Z uwagi na aspekty ekonomiczne oraz ograniczoną liczbę miejsc kwarantanny zbiorowej wprowadza się rejonizację tj. transport do miejsc kwarantanny wyznaczonych według załącznika nr 2 do niniejszej procedury. W przypadku braku miejsc w wyznaczonym zbiorowym miejscu kwarantanny obywatela należy przetransportować do miejsca kwarantanny najbliżej położonego (w ramach dostępnych miejsc). W przypadku bardzo dużych odległości lub braku miejsc można zawnioskować do Wojewody Zachodniopomorskiego o uruchomienie kolejnego miejsca zbiorowej kwarantanny.

 

3. Do zbiorowych miejsc kwarantanny przyjmowani są wyłącznie obywatele, o których mowa w punkcie  2.  Pozostałe osoby będą kontaktować się telefonicznie z Państwowym Powiatowym Inspektora Sanitarnym, celem przeprowadzenia wywiadu i ewentualnym skierowaniu do kwarantanny na podstawie decyzji administracyjnej. 

4. Nie ma możliwości zmiany adresu miejsca zbiorowej kwarantanny na wniosek osoby, której miejsce zbiorowej kwarantanny zostało wyznaczone, a dane wprowadzone do systemu informatycznego. 

5. Zobowiązuje się jednostki samorządu terytorialnego do zorganizowania w trybie całodobowym dyżurów osób, którym powierzone zostaną zadania związane z organizacją transportu i miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie powiatów oraz niezwłocznego przekazania Wojewodzie Zachodniopomorskiemu aktualnych danych teleadresowych, tj. numer telefonu służbowego oraz adres e-mail, osób wyznaczonych do realizacji zadania, o którym mowa powyżej.  Informację należy przesłać w formie e-mail na adres:

grupa-operacyjna-zuw@szczecin.uw.gov.pl 

6. W przypadku braku odpowiednich regulacji w zakresie procedury, jakichkolwiek niejasności i sporów kompetencyjnych, ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Grupy Operacyjnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (tel. 91 434 30 30). Wydana przez Kierownika Grupy Operacyjnej decyzja jest ostateczna i obowiązuje wszystkie zainteresowane strony.

załącznik nr 1 - PROCEDURA KWARANTANNY - Aktualizacja  <--plik w formacie PDF


Załącznik nr 2

Zbiorowe miejsca kwarantanny - REJONIZACJA

stan na dzień 3 kwietnia 2020 r. 

1. kwarantanna zbiorowa na terenie MIASTA SZCZECIN:

          Miasto Szczecin 

2. kwarantanna zbiorowa na terenie MIASTA ŚWINOUJŚCIE:

          Miasto Świnoujście

          Powiat Kamieński

3. kwarantanna zbiorowa na terenie MIASTA KOSZALIN:

          Miasto Koszalin

          Powiat Koszaliński

          Powiat Sławieński

          Powiat Szczecinecki

          Powiat Białogardzki 

4. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu POLICKIEGO

         Powiat Policki 

5. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu GRYFIŃSKIEGO

        Powiat Gryfiński

        Powiat Myśliborski 

6. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu STARGARDZKIEGO

        Powiat Stargardzki

        Powiat Pyrzycki

        Powiat Choszczeński 

7. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu KOŁOBRZESKIEGO

        Powiat Kołobrzeski

        Powiat Gryficki

        Powiat Świdwiński 

8. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu DRAWSKI

       Powiat Drawski

       Powiat Wałecki 

9. kwarantanna zbiorowa na terenie powiatu GOLENIOWSKIEGO

       Powiat Goleniowski

       Powiat Łobeski

załącznik nr 2 do procedury kwarantanny - REJONIZACJA  <--plik w formacie PDF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim
Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że zostały  wprowadzone kolejne ograniczenia w związku ze stanem epidemii. Od 1 kwietnia do 11 kwietnia  każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Na ten sam okres wprowadzono zakaz korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad.  

Szczegóły w Rozrządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNICEF Polska uruchomił specjalną stronę o koronawirusie: unicef-koronawirus.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na stronach Urzędu do Spraw Cudzoziemców ukazała się informacja dotycząca pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski:

https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kwarantanna

Kliknij tutaj aby pobrać plik o kwarantannie domowej (format PDF)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kontakt

kliknij tutaj aby pobrać plik "kontakt zdalny z pychologiem" ( format PDF )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązująca - wszystkich -  procedura kwarantanny zaakceptowana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

(Przypominamy, że to Wojewoda Zachodniopomorski decyduje o uruchomieniu dodatkowych miejsc kwarantanny). 

procedura

Kliknij tutaj aby pobrać procedurę kwarantanny (format PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kwarantanna

kliknij tutaj aby pobrać ważny komunikat dla osób, które nie mogą odbywać kwarantanny w warunkach domowych (format PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego  ( 16.03.2020 r. )

 W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe popiera stanowisko biskupa Diecezji Gliwickiej JANA KOPIEC zawarte w Dekrecie z dnia 14.03.2020 r. polecające aby uroczystości pogrzebowe ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale „sine populo” lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe zaleca aby wszystkie uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce zarówno wyznaniowe jak i świeckie odbywały się w tym trudnym dla nas wszystkich czasie tylko i wyłącznie na cmentarzu.

Z poważaniem
Krzysztof Wolicki 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
p.o. Redaktora Naczelnego DF MEMENTO
ul. Erazma Ciołka 8 lok. 218, 01-402 Warszawa
tel. 604 286 073, Biuro tel. 22 834 84 60, fax. 22 404 30 36
KRS: 0000163556, NIP 118-142-98-58
www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl
prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT
BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

z dnia 15 marca 2020 r.

 w sprawie zmiany pracy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)

wprowadzam:  z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania 

ograniczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim poprzez zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Ze względów bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych – również w instytucjach. W trosce o dobro klientów, jak również pracowników ich obsługujących, sprawy w Urzędzie będą przyjmowane tylko w formie: telefonicznej, mailowej lub przez ePUAP.
Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji i służą pomocą używając tych form kontaktu.

KONTAKT TELEFONICZNY:
Spis telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu dostępny jest na stronie internetowej www.kamienpomorski.pl  oraz BIP Urzędu

 • Biuro Obsługi Interesanta 91 38 21 142, 91 38 21 146, 91 38 21 168, 91 38 23 978 (fax)
 • Sekretariat Burmistrza – 91 38 23 970, 91 38 25 028 (fax)
 • Urząd Stanu Cywilnego - 91 38 23 973
 • Ewidencja Ludności - 91 38 23 958
 • Dowody Osobiste - 91 38 23 974

 KONTAKT ELEKTRONICZNY: um@kamienpomorksi.pl

 ePUAP: /393qryt6dg/SkrytkaESP

e-mailum@kamienpomorski.pl

UWAGA
W przypadku pilnej potrzeby - po uprzednim kontakcie telefonicznym - będzie możliwość bezpośredniej obsługi interesanta w Urzędzie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim  ( 15.03.2020 r. )

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i pracowników Szpitala św. Jerzego apelujemy o rozważne korzystanie z pomocy opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym w Oddziałach Szpitalnych obwiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych.

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem telefonów.

Kontakt do recepcji Szpitala:
- 913262690,
- 913262691,
- 913262692,

W Poradniach Specjalistycznych istnieje możliwość telekonsultacji pod w/w numerami telefonów, gdzie zostaną Państwo połączeni bezpośrednio  z lekarzem.

Pod tymi samymi numerami telefonów, po godzinie 18.00 istnieje również możliwość telekonsultacji z lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W sprawach pilnych lub bezpośrednio zagrażających życiu proszę kierować się do głównych drzwi Szpitala korzystając z dzwonka (dzwonek znajduje się po lewej stronie drzwi)

Przypominamy, że wiele spraw można załatwić przez telefon (np. receptę, zwolnienie).

                                                                p.o. Dyrektor Szpitala Agnieszka Borzęcka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczecin, 14 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późno zm.).

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym :
1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: czytaj więcej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCHI ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCHI ADMINISTRACJI11 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczającychgranicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ministerstwo Sprawiedliwości (13.03.2020r.)

Komunikat w związku z zagrożeniem koronawirusem

    W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście, poinformowanie o tym fakcie beneficjentów pomocy oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. czytaj więcej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Komunikat Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12.03.2020 r. w związku z koronawirusem 

Drodzy mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski,
w związku z rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem, a także podjętymi przez Rząd decyzjami, zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim. 

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Na drzwiach Urzędu zostanie także zawieszona skrzynka podawcza i bez wchodzenia do budynku będzie można pozostawić pismo.

Jeśli jednak jest konieczność pojawienia się w Urzędzie osobiście i wypełnienia wniosku prosimy także o zabranie własnego długopisu.

W tym trudnym okresie musimy zadbać przede wszystkim o zdrowie mieszkańców i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Stanisław Kuryłło

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim (12.03.2020r.)

Szanowni Państwo,
w związku z istniejącą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim zwraca się z prośbą o ograniczenie przez osoby korzystające z usług PUP, kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Zalecamy korzystanie z narzędzi teleinformatycznych. Większość wniosków i innych dokumentów można złożyć za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub poprzez EPUAP. Uzupełnienia i inne mniej istotne sprawy, nie wymagające podpisu można przesyłać drogą mailową. Można również korzystać z poczty tradycyjnej. czytaj więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego (11.03.2020r.)

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
 2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda zachodniopomorski
Tomasz Hinc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Główny Inspektorat Sanitarny (11.03.2020r.)

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie (11.03.2020r.)

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych: http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/zawieszenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-oswiatowych/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego (11.03.2020r.)

Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego:
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania: 
Osoba odpowiedzialna za treść:  Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Osoba publikująca:  Urząd Miejski
Data publikacji:  04.03.2020 09:53:59
Data modyfikacji:  02.06.2020 09:45:05
Ilość wyświetleń:  4362
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
02.06.2020 09:45:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.06.2020 09:44:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.06.2020 09:44:20Balbina Kaczanowskadodano załącznik
18.05.2020 08:03:15Balbina Kaczanowskadodano załącznik
18.05.2020 08:03:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.05.2020 10:17:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.05.2020 09:39:45Balbina Kaczanowskadodano załącznik
04.05.2020 09:39:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
30.04.2020 08:13:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
27.04.2020 07:25:39Balbina Kaczanowskadodano załącznik
27.04.2020 07:25:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
20.04.2020 15:20:32Balbina Kaczanowskadodano załącznik
20.04.2020 15:20:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.04.2020 08:40:10Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.04.2020 08:39:47Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.04.2020 08:39:23Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.04.2020 08:39:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.04.2020 08:39:06Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.04.2020 15:05:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.04.2020 15:05:06Balbina Kaczanowskadodano załącznik
10.04.2020 09:10:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:32:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:31:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:31:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:31:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:30:40Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:30:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:29:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:29:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
09.04.2020 10:28:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:06:08Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:05:24Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:04:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:02:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:01:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:01:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 19:00:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:59:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:58:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:49:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:47:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:42:59Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:37:42Balbina Kaczanowskausunięto załącznik
04.04.2020 18:37:42Balbina Kaczanowskausunięto załącznik
04.04.2020 18:37:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:37:42Balbina Kaczanowskadodano załącznik
04.04.2020 18:37:42Balbina Kaczanowskadodano załącznik
04.04.2020 18:28:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.04.2020 18:28:36Balbina Kaczanowskadodano załącznik
04.04.2020 18:28:36Balbina Kaczanowskadodano załącznik
02.04.2020 12:17:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:16:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:16:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:15:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:14:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:13:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:13:38Balbina Kaczanowskadodano załącznik
02.04.2020 12:10:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:10:02Balbina Kaczanowskaedycja strony
02.04.2020 12:10:02Balbina Kaczanowskadodano załącznik
01.04.2020 14:21:47Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
01.04.2020 14:20:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:50:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:48:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
31.03.2020 21:48:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
27.03.2020 13:02:40Balbina Kaczanowskaedycja strony
27.03.2020 13:02:40Balbina Kaczanowskadodano załącznik
26.03.2020 15:23:53Balbina Kaczanowskadodano załącznik
26.03.2020 15:23:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
26.03.2020 15:21:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
26.03.2020 15:21:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:52:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:52:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:51:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:50:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
25.03.2020 09:49:03Balbina Kaczanowskadodano załącznik
23.03.2020 13:10:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:10:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:09:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:08:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:02Balbina Kaczanowskaedycja strony
23.03.2020 13:07:02Balbina Kaczanowskadodano załącznik
22.03.2020 20:33:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:28:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:27:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:27:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:24:23Balbina Kaczanowskadodano załącznik
22.03.2020 20:23:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
22.03.2020 20:22:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:11:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:10:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:06:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:04:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:03:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:02:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 22:00:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 21:54:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 21:49:46Balbina Kaczanowskadodano załącznik
19.03.2020 21:47:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
19.03.2020 14:11:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:09:38Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:09:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:08:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 23:06:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:58:22Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:57:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:57:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:56:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:53:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:51:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:50:47Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 22:47:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:26:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:25:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:22:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:22:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:21:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:20:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:19:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:18:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:17:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:03:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 16:02:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:54:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:52:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:48:53Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:48:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
18.03.2020 15:27:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
17.03.2020 19:41:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
17.03.2020 19:38:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:54:36Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:51:02Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:50:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:49:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 18:49:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:22:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:20:27Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:19:09Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:16:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:12:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:11:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:10:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:09:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:08:31Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:07:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:07:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:06:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:05:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:04:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:03:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 11:02:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:57:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:57:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:56:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:55:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:54:55Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:54:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:53:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:53:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:52:29Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:51:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:51:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:50:37Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:48:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
16.03.2020 10:48:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
15.03.2020 18:44:13Lucjan Skwarekedycja strony
14.03.2020 21:02:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 21:01:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:57:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:56:34Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:55:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:51:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:51:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:50:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:50:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:48:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:48:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:47:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:47:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:45:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 20:35:06Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 08:28:44Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:24:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:24:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:22:35Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:21:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:09:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:05:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:00:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 08:00:03Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 07:59:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:54:44Balbina Kaczanowskadodano załącznik
14.03.2020 07:52:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:23:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:22:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 13:21:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:52:10Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:51:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:50:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:48:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:46:48Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:45:40Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:44:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:44:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:42:06Balbina Kaczanowskaedycja strony
13.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskadodano załącznik
13.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:27:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:26:20Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:26:05Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:25:24Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:23:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:02:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:01:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 13:00:39Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:59:54Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:58:12Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:57:04Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:56:19Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:54:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:54:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:53:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:53:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:50:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:49:50Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:48:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:47:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:45:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:45:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:44:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:43:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:41:08Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:40:15Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:38:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:37:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:36:42Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:35:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 12:33:57Balbina Kaczanowskadodano załącznik
12.03.2020 12:33:57Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:54:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:54:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:51:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:50:13Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:51Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:33Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:48:16Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:47:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:47:01Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:44:52Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:44:30Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:43:41Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:43:17Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:42:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:42:11Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:39:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:39:25Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:21:45Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:21:14Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:20:49Balbina Kaczanowskaedycja strony
12.03.2020 08:18:18Balbina Kaczanowskadodano załącznik
12.03.2020 08:18:18Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:27:26Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:26:58Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:26:32Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 15:25:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:52:28Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:51:21Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:56Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:23Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:18:00Balbina Kaczanowskaedycja strony
11.03.2020 13:16:07Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.03.2020 09:54:46Balbina Kaczanowskaedycja strony
04.03.2020 09:53:59Balbina Kaczanowskadodano stronę